logo
digiacta
buscar
Année
prueba sonix 24/11/2022
documentos
Documents
firmas
Signatures
Télécharger
: :
: :

Un erreur est survenue, veuillez réessayer ultérieurement

orden
Point de l'ordre du jour
interviene
Intervient
orden
Ordre du jour
(00:00:00) - 1
1
Aprobado
1 interventions
orden
Interventions
estadisticas
Statistiques
orden
Transcription
Josep Vicent García i Tamarit
Fonction: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
1 interventions
Parti/groupe politique
Interventions
Temps
COMPROMIS
1
(00:08:20)
Vespre de totes i tots i benvinguts a este ple ordinari que es va celebrar avui, diumenge dia 1 d'agost. Primer punt règim jurídic. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior número 8 2022, de 4 de juliol de 2022. Algun comentari en este punt? Queda aprovada punt número 2 règim jurídic, correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general. Entrada 97 05. El 11 1, 8 7 del 28 de juny al 21 de juliol. Eixida de 5.000. 757 a les 5000 804. De 28 de juny al 21 de juliol. Algun comentari en este punt? Senyor Baudés, la paraula? Sí, bona vesprada a totes i a tots. N'hi ha un registre d'entrada. El 97 39, que és des de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, és el PAM Home. El Pla de mobilitat de l'Àrea Metropolitana de València i obri un plaç d'al·legacions ja és el projecte definitiu del Pla de Territorial. El Pla de Mobilitat obre un procés d'al·legacions i 45 dies. I ara preguntar vos si en este cas, si hi ha algú estudiant del document, si ja n'hi han al·legacions que tinguin previst presentar ho. En quin procés estem per banda del de l'Ajuntament de Bétera? Després hem vist també tres registres d'eixida el 53 67, 53, 68, 53 69, que és el contracte de memòria valorada de No gent, perdó. El 53, 67, 53, 68, 53 i 69. Un contracte de memòria valorada del que seria el pa de l'Est. Sabem que el 10 de novembre es va sol·licitar per banda de l'equip de govern el que era l'adequació del projecte existent del projecte anterior que es redactar la legislatura passada, 10 de novembre. Era l'adequació del projecte d'assistent i la direcció facultativa del Parc de l'Est. En esta ocasió, el contracte de memòria valorada era demanar vos el perquè contracte de memòria valorada i si hi ha una modificació important del projecte per banda de l'actual equip de govern i hi ha com a últim. Hem vist també que des de Bétera, des de la regidoria d'Agricultura i Desenvolupament Local, hem entrat a municipis en xarxa. Entenc que esta figura de municipis en xarxa, sobretot el que intentes per parla de comunitats energètiques, era saber si tenim algun projecte de comunitat energètica a nivell municipal. A la pregunta eren les? Ahora sí. Con respecto a lo de las alegaciones del plazo de alegaciones para la movilidad, estamos haberlo porque está lucía, está de vacaciones y se ha incorporado hoy. Estamos todavía en plazo para poder alegar. Entonces tengo que verlo con ella el escrito y ver lo que vamos a alegar. Lo de municipios sar se. No es que nosotros vayamos a hacer nada de la conselleria, no, porque parece ser que tienen un proyecto para poner placas solares en los institutos y concretamente querían poner en el IES les Fàbregues. Entonces parece ser que si estàs dentro de los municipios para ellos es más fácil como justificar el proyecto de ley, entonces adherido para poder participar y que se puedan poner las placas. En l'IES de les Basses, que es donde está previsto. En principio solamente para eso. Carlos. Buenos días a todos. Si efectivamente hemos retomado el tema del antiguo parc del este antiguo porque se lleva a cabo el parque de les Bigues. Por qué? Porque hablamos con distintas empresas, estuvimos comentando. Les peculiaritats del municipi de Bétera, la Torre, Bofilla, el Castillo, Las Ruinas que hi havia del poblat ibèric, etcètera, documentant la festa dels safàvides. I és la sorpresa buscada. En l'espessor, una a una idea. Un fet que de les tres el que no s'ha gustado és la del safàvides. Entre estones, una juego infantil basada en el que són els alfabets. Otra forma que era un esquer i parc. Català. Bien decía que el parque costarà. Lo podemos hacer porque el tema de la memoria valora que ha habido una subvenció de la Diputació de 820.000 euros a la que molts hem tenido acceso a la memòria valorada, como decía de trastornats, unos juegos infantiles basados en un parque d'skate, una pista de skate, otra. El que hi ha un punt track és un circuit per a què los niños con bicicletas o competiciones, salts. I de moment, todavía el proyecto lo tenga. Igual que el plan director, haremos a todos los grupos para que. Bé, però aleshores Carlos, d'allò que preguntarem o demanarem invitació, enviarem invitacions. El 10 de novembre de l'any passat. Ahir no va fer res. Això és un altre concepte de memòria valorada. O allí que hi ha algun projecte que es va realitzar? Que no va quedar clar. Si la mateixa parcel·la del Parc de l'Est. En la mateixa parcel·la del Parc de l'Oest anirà el Parc dels Amfibis és un altre parc per la mateixa. En el mateix lloc. Per, va aclarir aleshores hi ha un projecte que ja està Claret, projecte del parc dels Alfabets. Ja està clar. És el que es demanava el 10 de novembre que demanava una modificació del que era el parc de l'Est i el projecte ja està lo pas que fa falta una memòria valorada d'este projecte per a poder presentar ho a una subvenció a la Diputació. Correcta i al projecte, encara que havent vist en pantalla no el tenim físicament quan ja parlarem amb vosaltres i el breu. Serà sobre el projecte. Ara el que demanem és una memòria valorada correctament. Han fet primer la memòria i després el projecte. Però no tenim projecte. I el projecte físic no el tenim. I aleshores, el 10 de novembre el que demanarem no sé, féu res. Preguntes que no hi ha modificació del projecte inicial que hi havia a l'Ajuntament. La licitació i tal ahir en novembre, és ara quan estem demanant. La memòria valorada. Corre. Per si puc comentar li gloria res. Com comentar te lo del Pep. Home, que jo que ho veig interessant lo del Pep, home, claro. On són uns 500 600 fulls del pla de mobilitat? Ho dic perquè Lucía s'incorpora ara, però n'hi ha molt de treball. Està clar que són quaranta cinc dies que encara estem en pla, però hi ha molt de treball per a revisar i lo de les comunitats energètiques. Molt lo de dir perfecte, res al·legal. L'únic que que tingueu en compte que hi han altres ajuntaments crec que han fet alguna comunitat energètica exclusivament. Són els edificis municipals que estan ficant plaques solars perquè és més beneficiós de cara a l'Ajuntament. No ho sé, simplement. Si Eva és la paraula. Que vano jo, si quería contestar te con respecto a las comunidades energéticas y. Acercado, és el que. Efectivament divulgativa me parece una propuesta super interesante i nada a decirte que des del departamento de Urbanismo o mantenimiento, edificios públicos que es un poco lo que yo llevo que estoy en ello. Es cierto. Creo que me vas a entender porque esto también había estado en el equipo de gobierno. Tengo ya previstes. Además he tenido y tengo previstas a futuro varias reuniones con algunas empresas que se dedican a esto. Pero también es cierto. Reconozco que los servicios técnicos que tengo a disposición son los que son y a veces + muy complicado el meter les o más trabajo del que ya llevan en marcha entonces, que efectivamente, como pienso que es algo que hay que hacer, seguramente con los recursos que tenemos, vamos a tardar más de lo que a me gustaría y el que a ti gustaría, però, que que estoy en ello. Aclareix, és dubtés. Passem al següent punt el punt tercer règim jurídic, control i fiscalització de les resolucions de l'alcaldia dictades des de l'última sessió plenària ordinària de la número 1.244 a la número 1.535, dictades de l'1 al 30 de juny de 2022. Algun comentari en este punt? En el ple punt número 4 règim jurídic de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió plenària ordinària número 26, 27 i 28, celebrades el 28 de juny, el 5 i el 12 de juliol, respectivament. Algun comentari en este punt la paraula Senyor Rodes? Sí. A veure en el que és la junta de Govern 27 del 5 de juliol. En l'últim punt, el d'Urbanisme parla de l'expedient de modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla General de Bétera. Revisió dels usos comercials compatibles en el casc urbà i revisió de les alineacions en edificacions existents prèvies al pla. Informació pública en diversos plens hem comentat la nostra voluntat de presentar al·legacions a este ha. Esta revisió d'usos comercials que es presenta per banda de l'equip de govern. Hem vist que s'aprova. Hem fet a 5 de juliol i ara preguntar li a Eva. Sap que anem a presentar al·legacions? Quin plaç tenim per al·legar hi aquestes al·legacions? Qui les va Quingles, qui les va revisar aquestes al·legacions? I què ens agradaria que hi van haver les persones que revisen les al·legacions i si s'han presentat? A nosaltres no ens arriba res. No se'ns ha informat de l'equip de govern i de que exposició al públic, encara que en reiterades ocasions en el ple ho havíem indicat, era a dir, vos hi l'associació de comerciants o altres associacions interessades del poble. És a dir, s'ha comunicat esta modificació d'usos. Sap que sàpiguen que podem presentar al·legacions i que ara és el moment de presentar al·legacions. Una pregunta més el Baudés. Jo no. Efectivamente, podrás presentar alegaciones todavía. Creo que aunque desde Urbanismo la administrativo ya ha contratado la publicación, sabéis que va por orden de llegada. Entonces todavía creo que no está publicado en el boletín y habrá unos cuarenta y cinco días hábiles. Vale para presentar estas alegaciones. Yo, cuando en cuánto nos contesten que ya está publicado le doy traslado, pero todavía todavía no se ha hecho público. que se le dio traslado tanto a la Policía Local como a la asociación de comerciantes. I bueno, las personas que informen las alegaciones, nuestros servicios técnicos, o sea, son los que van a informar Vale. Agraeixo. És integrada a la corporació. Passem al punt cinquè intervenció expedient sobre reconeixement extrajudicial de crèdits, intervenció 20, 22 o 0,98 factures de ple 014 2022. Reparo. Se propone el siguiente acuerdo dictaminada por la comisión informativa correspondiente. Primero que da entrenador del Expediente de 2022, el tercero 68 de conformidad con el artículo 15.2 del Real Decreto 401 4/2000 17. Resolver la discrepancia planteada a la vista del informe jurídico. Por consiguiente, ordenar levantar el reparo 25 2022 emitido por la intervención en su informe número 330 2022 de 15 de julio, sobre la intervención previa del reconocimiento de la obligación en base al principio que prohíbe el enriquecimiento injusto. Segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos correspondiente al ejercicio 2021 y su aplicación al vigente presupuesto en consecuencia. Autorizar disponer del gasto y reconocer la obligación por un total de 55 euros con 80 cèntims d'euro. Visitas por el empleado público con fecha correspondiente concejal de Hacienda, que se corresponden con el detalle por aplicación presupuestaria que s'indica a continuación. Tercero ordenar que por la tesorería se efectúe el pago por el importe total de 54 euros, 45 céntimos de euro a favor del tercero. Una vez descontado el euro, con cuarenta y ocho céntimos correspondientes al 10 por ciento de IVA no deduïble respecto a la factura 72 de fecha 21 de junio de 2022. Del tercero del caso es el en aplicación del artículo 88 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Segundo, tramitar el cumplimiento de este acuerdo siguiendo los procedimientos y también los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente y comunicant del mismo a la intervención y a la tesorería a efectos oportunas. Intervencions en este punt. Passem a la votació vots a favor en contra. Abstencions."